Actueel...

Rankings & Bekerfinales...

Reglement

Designed by HGMWeb.nl

Copyright © 2020 by "HGMWebservices"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@hgmweb.nl

Roermondse Winteravond

Darts Competitie

Secretaris

Voorzitter

Bestuurslid

Huishoudelijk Reglement

    (Onder de rubriek Formulieren staat tevens een printable versie van het reglement)

1. Naam en zetel:
1.1. De naam van de organisatie is: Roermondse Winteravond Darts Competitie, hierna
      te noemen R.W.D.C. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roermond. Na de sluiting
      van De Graanbeurs(voorheen het thuislokaal van de R.W.D.C.) is door het bestuur
      Café-zaal ’t Dörp als nieuwe locatie gekozen.

2. Bepaling van orde:
2.1. Ieder lid, dat moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal en
      de
eigendommen etc. van de organisatie is verplicht de aangerichte schade te
      vergoeden, en wel uiterlijk 3 weken, nadat het lid schriftelijk over het bedrag van
      de schade is
geïnformeerd.
2.2. Ieder lid is verplicht de boetes en administratiekosten te vergoeden welke door de
      R.W.D.C. aan de vereniging worden opgelegd ten gevolge van overtredingen van
      het lid door verzuim of uit overtredingen voortvloeiende kosten, waarvoor de
      vereniging door zijn toedoen aansprakelijk wordt gesteld, en wel uiterlijk 3 weken
      nadat het lid schriftelijk over het bedrag is geïnformeerd.

3. Bestuur:
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, en 3 overige bestuursleden behandelt alle spoedeisende zaken.

De afzonderlijke bestuursleden hebben o.a. de volgende taken:

De voorzitter:
1. Leiden van vergaderingen, tenzij anders in dit reglement wordt voorgeschreven.
2. De zorg voor het uitvoeren van alle besluiten die in voormelde vergaderingen zijn
    genomen.
3. De zorg voor de stipte naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement, het
    reglement van
orde en het wedstrijdreglement.

De secretaris:
1. Hij bewaart de in- en uitgaande brieven, administreert de uitgaande stukken,
    notuleert de
bestuursvergadering en legt deze notulen binnen 30 dagen aan het
    bestuur voor.
2. Hij geeft aan het einde van elk boekjaar een algemeen schriftelijk overzicht van het
    geen is voorgevallen.
3. In geval van aftreden draagt hij de gehele administratie, alsmede alle aan de functie

    verbonden eigendommen van de R.W.D.C. binnen 14 dagen aan zijn opvolger over.
4. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een ledenlijst of register, waaruit de aard van
     elk
lidmaatschap dient te blijken.
5. Hij draagt zorg voor het registreren van genomen besluiten en/of adviezen van het
     bestuur, de
algemene vergadering en ledenraad.

De penningmeester:
1. Draagt zorg voor de invordering van de contributie, bijdragen, entreegelden,
  
administratiekosten en andere inkomsten, zo nodig tegen afgifte van een door
  
hem ondertekende kwitantie.
2. Dient begrotingen in, waaronder alle baten en lasten, als mede zo nodig een
    liquiditeitsbegroting
zijn begrepen.
3. Zorgt
voor voldoening van de rekeningen welke het gevolg zijn van door het
    bestuur genomen
besluiten en de regeling van alle verdere betalingen, een en
   
ander tegen ontvangst van behoorlijke betalingsbewijzen. Hij mag, zonder
   
machtiging van de algemene vergadering, geen financiële verplichtingen aangaan
  
wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt overschreden.
4. Verzorgt de boekhouding van inkomsten en uitgaven. Hij is verplicht, aan het
  
bestuur inzage te verstrekken van de boeken en bescheiden en per jaar een
  
overzicht van de financiële toestand te geven. Een gelijke verplichting geldt t.a.v.
    de kascontrolecommissie.
5. Hij
maakt per einde van het boekjaar een balans op als mede de baten en
    lastenrekening
over het afgelopen boekjaar. Hij dient alle daarop betrekking
    hebbende
stukken en bescheiden tenminste 5 jaar te bewaren. Blijft hij in gebreke,
  
dan kan de algemene vergadering, na overleg met de kascontrolecommissie, tot
  
onmiddellijke schorsing overgaan. In geval van schorsing of aftreding draagt hij de
   
gehele financiële administratie, als mede alle bewijsstukken en eigendommen van de
  
R.W.D.C. op eerste vordering van het bestuur, aan zijn waarnemer of opvolger over.

4.
Verenigingen en leden:
4.1. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van
minimaal
6 geregistreerde spelers. Er is geen maximum. Er geldt een minimum leeftijd
van
15 jaar voor de spelers, waarbij spelers tot 16 jaar schriftelijke toestemming van
de
ouder(s) om te mogen spelen, aan het bestuur dienen te overleggen.
De teamcaptain of reserve teamcaptain neemt in dit geval de verantwoordelijkheid
voor
deze speler.
4.2. Een dartsvereniging bestaat uit spelende leden, die deelnemen aan de competitie,
geleid door de R.W.D.C. Zij zijn gerechtigd om, naast deze competitie, tevens uit te
komen in open en gesloten kampioenschappen en toernooien.
4.3. Door aanmelding bij de R.W.D.C. zijn alle leden automatisch lid en zijn zij gehouden
aan
de statuten, huishoudelijk reglement, en overige reglementen van de R.W.D.C.
4.4. Leden dienen in het bezit te zijn van een R.W.D.C. identiteitskaart. Deze wordt
hen
overhandigd na inschrijving.
4.5. Na aanmelding van een vereniging, ontvangt het verenigingsbestuur binnen 30
dagen een schriftelijke bevestiging van het R.W.D.C.-bestuur.
4.6. Een dartsvereniging verbindt zich bij inschrijving de volgende, door de algemene
vergadering
vast te stellen bedragen te betalen: Contributie per spelend lid
(€
15,00 per jaar). Indien bovenvermelde contributie niet tijdig door de R.W.D.C. is
ontvangen,
kan dit leiden tot het niet inschrijven van hetzij de vereniging, het team
of het lid.
4.7. Een spelend lid behoort in competitieverband, de identiteitskaart te kunnen tonen.
Het niet kunnen tonen van deze kaart leidt tot het niet deelnemen aan de wedstrijd.
4.8. Bij verlies van deze kaart, dient onverwijld het secretariaat in kennis te worden
gesteld. Een nieuwe kaart wordt verstrekt, na ontvangst van een nieuwe pasfoto,
alsmede
een betaling van5,00.
4.9. Beschadigde pasjes en pasjes waarvan de foto op het pasje zou oud is dat de
gelijkenis
moeilijk vast te stellen is, moeten gemeld worden bij het secretariaat en
worden
vervangen. In beide gevallen dient een recente pasfoto meegeleverd te
worden.


Algemene bepalingen:
5.1 De
R.W.D.C. stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van alle
wedstrijden
en maakt de rangschikking van elke klasse. Publicaties van deze
rangschikkingen
geschieden regelmatig door middel van het wekelijks bijwerken en
updaten van de website, deze is: www.rwdc.nl
5.2 Per team mag per opvolgend seizoen slechts 2 spelers uit een hogere klasse
worden
ingeschreven in een lagere klasse. Promotie- en degradatieregeling van het
voorgaande seizoen zijn hierop van toepassing. Dit kan tot gevolg hebben dat het
betreffende team in een hogere klasse wordt ingedeeld. Indien
blijkt dat er
meerdere
spelers uit een hogere klasse zijn ingeschreven dan worden deze onmiddellijk
uit het team geschreven, te beginnen met de laatste inschrijving.
5.3 Alle teams die aan de officiële competitie deelnemen, zijn verplicht om aan het
bekertoernooi
deel te nemen.
5.4 Indien
een team dat aan een door de R.W.D.C. vastgestelde wedstrijd heeft
deelgenomen,
een speler heeft opgesteld die daartoe niet gerechtigd is of was, verliest
het team de betreffende wedstrijd met 10-0. Tevens zal het schuldige team beboet
worden met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde bedrag. Bij een herhaling
van
dit vergrijp volgt een onmiddellijke schorsing voor het lopende seizoen.
5.5 Spelers van teams die zijn uitgesloten van de officiële competitie, mogen het
lopende seizoen niet voor een ander team of andere vereniging spelen.
5.6 Uitspelende teams die in de eerste speelhelft van de competitie verstek laten
gaan
, verliezen tijdens de 2e speelhelft van de competitie hun thuis speelrecht. Dit
houd
dus in dat de thuiswedstrijd in de 2e speelhelft omgezet word naar een
uitwedstrijd
naar het desbetreffende team.
5.7 Een team dat voor de tweede keer zonder geldige reden niet is verschenen voor een wedstrijd op een door de R.W.D.C. vastgestelde wedstrijddag, wordt uitgesloten
van
verdere deelname van de competitie. Gebeurt dit in de eerste seizoenshelft, dan
vervallen alle wedstrijdresultaten met betrekking tot dit team. Gebeurt dit in de
tweede
seizoenshelft, dan blijven alleen de resultaten van de eerste competitieronde
staan. Het
bestuur kan tevens beslissen dat de betreffende vereniging het daarop
volgende
seizoen slechts het aantal teams mag inschrijven waarmee de voorafgaande
competitie
beëindigd is.
5.8 Indien de meerderheid van spelers van een bepaald team door bepaalde
omstandigheden niet meer in het clublokaal kan, mag of wil gooien, biedt zich de
mogelijkheid om in een
ander lokaal onder andere naam de competitie voort te zetten,
in het
lopende seizoen in de op het begin van het seizoen ingedeelde divisie. De
rechten en plichten gaan over naar het vertrekkende team. Deze regel geldt tevens
ook bij inschrijving voor
het opvolgende seizoen.

6. Inschrijvingen & overschrijvingen:
6.1 Nieuwe leden mogen gedurende het gehele seizoen worden ingeschreven als lid van
een vereniging, uitgezonderd de laatste 3 competitieweken.
6.2 In- of overschrijvingen van spelers voor een team kunnen geweigerd worden, indien
het
betreffende team daardoor te sterk wordt voor de klasse waarin het ingedeeld is.
6.3 Bij inschrijving van reservespelers aangeven voor welk team de betreffende spelers
reserve zijn. Indien geen team vermeld wordt worden de reservespelers bij het laagste
team ingeschreven en dit team wordt dan ingedeeld naar speelsterkte van alle spelers.

6.4 Overschrijving mag slechts plaats hebben in de periode gelegen tussen de
einddatum
van het oude en de sluitingsdatum van inschrijving voor deelname aan het
nieuwe
seizoen, en gedurende een maand voor aanvang van de tweede helft van de
lopende
competitie. De kosten van overschrijving bedragen 5,00.
6.5 Gedurende een lopende seizoen is het niet mogelijk overschrijving aan te vragen
naar
een team uit een lagere klasse dan de klasse indelingen zoals deze worden
gehanteerd
bij de toernooien en de bekercompetitie.
6.6 Bij overschrijving van een bestuurslid moet het overschrijvingsformulier door
twee andere bestuursleden ondertekend zijn. De betreffende kan dus niet zelf
ondertekenen!!

7. Boetes, sancties en schorsingen:
7.1 Spelers en schrijver is het niet toegestaan te roken op de wedstrijdbaan.
Is een wedstrijdbaan in een rookruimte gesitueerd dan dient voor aanvang van       
een wedstrijd aan de gasten gevraagd te worden of men bezwaar heeft tegen
roken in deze ruimte. Bij bezwaar mag de ruimte gedurende te tijd van de
wedstrijd niet als rookruimte gebruikt worden.
Bij overtreding zal het bestuur
tot sancties richting de betreffende persoon overgaan.
7.2 Gastteams zijn verplichteen foto van het papieren wedstrijdformulier via e-mail te sturen naar het RWDC-secretariaat.
7.3 Verenigingen dienen de originele wedstrijdformulieren te bewaren tot einde
seizoen. Originele formulieren kunnen ter controle opgevraagd worden. Bij het
niet kunnen overleggen zal een boete opgelegd worden.
7.4 Bij manipulatie met wedstrijdgegevens/formulieren worden beide teamcaptains
verantwoordelijk
gehouden en zullen als zodanig de hiervoor geldende sancties/
schorsingen
opgelegd krijgen.
7.5 Het
niet komen ophalen van een gewonnen beker/trofee door een team of speler
wordt
gezien als onsportief gedrag. Indien hiervoor geen plausibele reden wordt
aangegeven heeft dit sancties en/of schorsingen tot gevolg voor de betreffende
vereniging,
het betreffende team of een individuele speler.
7.6 Geldboetes worden opgelegd aan de dartsvereniging, waaronder het
desbetreffende
team  of de speler is ingeschreven.
7.7 Een onvolledig team dient te allen tijde op het wedstrijdformulier te worden
vermeld. Bij het niet vermelden zullen beide teamcaptains ter verantwoording geroepen
worden.
7.8
Door het bestuur worden in de volgende gevallen boetes opgelegd met een
maximum, door de algemene vergadering te bepalen:
a: het niet via mail aanleveren van een foto van het papieren formulier door een
gastteam, het inleveren van een niet volledig of correct ingevuld formulier kunnen
overleggen alsmede
een niet volledig of correct ingevuld formulier; 5,00.
b: het
niet of niet tijdig doorgeven van een wedstrijdverplaatsing; 10,00.
c:
het niet tijdig doorbellen/mailen van een uitslag dan wel het niet tijdig inleveren
van een wedstrijdformulier;
12,00.
d: het zonder geldige redenen niet op komen halen van een gewonnen beker of trofee;
25,00.
e: het
niet aantreden voor een wedstrijd van een team 25,00.
Voor
de laatste 4 competitieronden wordt dit bedrag verhoogd naar 50,00.
f: terugtrekken zonder geldige reden van een team tijdens een lopende
competitie
100,00. Hierbij geldt eveneens dat het bestuur kan beslissen
dat
de betreffende vereniging het daarop volgende seizoen slechts het
aantal teams
mag inschrijven waarmee de voorafgaande competitie beëindigd is.
g: het laten spelen van een ongerechtigde speler(par.5.4.) 15,00.
h: bij herhaling van bovengenoemde overtredingen wordt het boetebedrag
verdubbeld.
i: het bestuur kan voor niet specifiek benoemde overtredingen boetes opleggen,
waarvan
de hoogte verschillend kan zijn.
j:
het is RWDC-verenigingen niet toegestaan een toernooi te organiseren op
tijdstippen waarop RWDC-rankingsof andere toernooien zijn vastgesteld.
k: opgelegde boetes dienen overgemaakt te worden op rekeningnr. 1741.43.583
t.n.v. de R.W.D.C.
l: bij niet tijdig (binnen 3 weken na datum van dagtekening) voldoen van een
opgelegde boete volgt verhoging c.q. verdubbeling van het bedrag.
ml: bij niet voldoen van een boete kan uitsluiting uit de competitie volgen voor het
desbetreffende
team en eventueel de vereniging
n: beroep
tegen opgelegde boetes is alleen schriftelijk mogelijk, echter slechts na
betaling van de betreffende boete. Een uitspraak van het bestuur hierin is bindend,
daar
de commissie van beroep in 1990 is opgeheven. Ook een door het bestuur gedane
uitspraak, na een overtreding van een lid, team of vereniging is bindend.

8. Wedstrijdlocatie:
Bij
het niet beschikbaar zijn van een wedstrijdlocatie dient eerst bij de tegenstander geïnformeerd worden of de wedstrijd daar gespeeld kan worden.
Indien dit niet mogelijk is kan men eventueel uitwijken naar een andere, door het thuisspelende team te bepalen locatie. De faciliteiten van deze locatie dienen wel aan de vereiste voorwaarden te voldoen.

9. Kascontrolecommissie:
9.1 De controle zal minstens eens per jaar worden uitgevoerd.
9.2 Zodra er onregelmatigheden worden geconstateerd, dient rapport te worden
uitgebracht
aan het bestuur, die dit rapport dient voor te leggen aan de algemene
vergadering.


10. Overige commissies:
10.1 De R.W.D.C. kan tijdens algemene en ledenraadvergaderingen commissies
benoemen.


11. Mededelingen:
11.1 Deze zullen in principe via e-mail worden gedaan aan de bij inschrijving
door de verenigingen als secretariaat opgegeven e-mail adressen.

12. Regio grenzen:
12.1 Het gebied waarin de R.W.D.C. haar competitie zal spelen, wordt globaal begrensd
door:
- aan
de noordzijde de gemeente Beesel,
- aan de oostzijde de landsgrens met Duitsland,
- aan de zuidzijde de gemeente Echt,
- aan de westzijde de lijn ThornGrathemBaexemHeythuysenRoggel.

13. Slotbepalingen:
13.1 Door
toetreding tot de R.W.D.C. verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de
statuten,
het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement, en aan alle bepalingen
welke in
de bestaande regeling van zaken volgens de statuten of regels tot stand
komen.

13.2 Indien een artikel in dit reglement of in het wedstrijdreglement voor verschillende
uitleg
vatbaar is, is de uitleg van het bestuur voor elk lid bindend.
13.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.