Reglement...
R.W.D.C.
R.W.D.C.
      Huishoudelijk Reglement

(Onder de rubriek Formulieren staat tevens een printable versie van het reglement)

1. Naam en zetel:
1.1. De naam van de organisatie is: Roermondse Winteravond Darts Competitie,
hierna te noemen R.W.D.C. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roermond.
Na de sluiting van De Graanbeurs(voorheen het thuislokaal van de R.W.D.C.) is
         door het bestuur Café-zaal ’t Dörp als nieuwe locatie gekozen.

2. Bepaling van orde:
2.1. Ieder lid, dat moedwillig of door nalatigheid schade aanricht aan het materiaal
en de eigendommen etc. van de organisatie is verplicht de aangerichte schade
te vergoeden, en wel uiterlijk 3 weken, nadat het lid schriftelijk over het bedrag
van de schade is geïnformeerd.
2.2. Ieder lid is verplicht de boetes en administratiekosten te vergoeden welke door
de R.W.D.C. aan de vereniging worden opgelegd ten gevolge van overtredingen
van het lid door verzuim of uit overtredingen voortvloeiende kosten, waarvoor
de vereniging door zijn toedoen aansprakelijk wordt gesteld, en wel uiterlijk 3
weken nadat het lid schriftelijk over het bedrag is geïnformeerd.

3. Bestuur:
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, en 2
overige bestuursleden behandelt alle spoedeisende zaken.

De afzonderlijke bestuursleden hebben o.a. de volgende taken:

De voorzitter:
1. Leiden van vergaderingen, tenzij anders in dit reglement wordt voorgeschreven.
2. De zorg voor het uitvoeren van alle besluiten die in voormelde vergaderingen zijn
    genomen.
3. De zorg voor de stipte naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement, het
    reglement van orde en het wedstrijdreglement.

De secretaris:
1. Hij bewaart de in- en uitgaande brieven, administreert de uitgaande stukken,
    notuleert de bestuursvergadering en legt deze notulen binnen 30 dagen aan het
    bestuur voor.
2. Hij geeft aan het einde van elk boekjaar een algemeen schriftelijk overzicht van het
    geen is voorgevallen.
3. In geval van aftreden draagt hij de gehele administratie, alsmede alle aan de functie
    verbonden eigendommen van de R.W.D.C. binnen 14 dagen aan zijn opvolger over.
4. Hij draagt zorg voor het bijhouden van een ledenlijst of register, waaruit de aard van
     elk lidmaatschap dient te blijken.
5. Hij draagt zorg voor het registreren van genomen besluiten en/of adviezen van het
     bestuur, de algemene vergadering en ledenraad.

De penningmeester:
Draagt zorg voor de invordering van de contributie, bijdragen, entreegelden,
administratiekosten en andere inkomsten, zo nodig tegen afgifte van een door
hem ondertekende kwitantie.
Dient begrotingen in, waaronder alle baten en lasten, als mede
zo nodig een liquiditeitsbegroting zijn begrepen.
Zorgt voor voldoening van de rekeningen welke het gevolg zijn van door het
bestuur genomen besluiten en de regeling van alle verdere betalingen, een en
ander tegen ontvangst van behoorlijke betalingsbewijzen. Hij mag, zonder
machtiging van de algemene vergadering, geen financiële verplichtingen aangaan
wanneer het totaalbedrag van de begroting wordt overschreden.
Verzorgt de boekhouding van inkomsten en uitgaven. Hij is verplicht, aan het
bestuur inzage te verstrekken van de boeken en bescheiden en per jaar een
overzicht van de financiële toestand te geven. Een gelijke verplichting geldt t.a.v.
de kascontrolecommissie.
Hij maakt per einde van het boekjaar een balans op als mede de baten en
lastenrekening over het afgelopen boekjaar. Hij dient alle daarop betrekking
hebbende stukken en bescheiden tenminste 5 jaar te bewaren. Blijft hij in gebreke,
dan kan de algemene vergadering, na overleg met de kascontrolecommissie, tot
onmiddellijke schorsing overgaan. In geval van schorsing of aftreding draagt hij de
gehele financiële administratie, als mede alle bewijsstukken en eigendommen van de
R.W.D.C. op eerste vordering van het bestuur, aan zijn waarnemer of opvolger
over.

4. Verenigingen en leden:
4.1. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van
minimaal 5 geregistreerde spelers. Er is geen maximum. Er geldt een minimum
leeftijd van 15 jaar voor de spelers, waarbij spelers tot 16 jaar schriftelijke
toestemming van de ouder(s) om te mogen spelen, aan het bestuur dienen te
overleggen. De teamcaptain of reserve teamcaptain neemt in dit geval de
verantwoordelijkheid voor deze speler.
4.2. Een dartsvereniging bestaat uit spelende leden, die deelnemen aan de
competitie, geleid door de R.W.D.C. Zij zijn gerechtigd om, naast deze
competitie, tevens uit te komen in open en gesloten kampioenschappen en
toernooien.
4.3. Door aanmelding bij de R.W.D.C. zijn alle leden automatisch lid en zijn zij
gehouden aan de statuten, huishoudelijk reglement, en overige reglementen
van de R.W.D.C.
4.4. Leden dienen in het bezit te zijn van een R.W.D.C. identiteitskaart. Deze wordt
hen overhandigd na inschrijving.
4.5. Na aanmelding van een vereniging, ontvangt het verenigingsbestuur binnen 30
dagen een schriftelijke bevestiging van het R.W.D.C.-bestuur.
4.6. Een dartsvereniging verbindt zich bij inschrijving de volgende, door de algemene
vergadering vast te stellen bedragen te betalen: Contributie per spelend lid
(€ 15,00 per jaar). Indien bovenvermelde contributie niet tijdig door de
R.W.D.C. is ontvangen, kan dit leiden tot het niet inschrijven van hetzij de
vereniging, het team, of het lid.
4.7. Een spelend lid behoort in competitieverband, de identiteitskaart te kunnen
tonen. Het niet kunnen tonen van deze kaart leidt tot het niet deelnemen aan
de wedstrijd.
4.8. Bij verlies van deze kaart, dient onverwijld het secretariaat in kennis te worden
gesteld. Een nieuwe kaart wordt verstrekt, na ontvangst van een nieuwe
pasfoto, alsmede een betaling van5,00.
4.9. Beschadigde pasjes en pasjes waarvan de foto op het pasje zou oud is dat de
gelijkenis moeilijk vast te stellen is, moeten gemeld worden bij het secretariaat
en worden vervangen. In beide gevallen dient een recente pasfoto
meegeleverd te worden.

Algemene bepalingen:
5.1 De R.W.D.C. stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van alle
wedstrijden en maakt de rangschikking van elke klasse. Publicaties van deze
rangschikkingen geschieden regelmatig door middel van het wekelijks bijwerken
en updaten van de website, deze is: www.rwdc.nl <http://www.rwdc.nl/>
5.2 Per team mag per opvolgend seizoen slechts 2 spelers uit een hogere klasse
worden ingeschreven in een lagere klasse. Promotie- en degradatieregeling van
het voorgaande seizoen zijn hierop van toepassing. Dit kan tot gevolg hebben
dat het betreffende team in een hogere klasse wordt ingedeeld. Indien blijkt dat
er meerdere spelers uit een hogere klasse zijn ingeschreven dan worden deze
onmiddellijk uit het team geschreven, te beginnen met de laatste inschrijving.
5.3 Alle teams die aan de officiële competitie deelnemen, zijn verplicht om aan het
bekertoernooi deel te nemen.
5.4 Indien een team dat aan een door de R.W.D.C. vastgestelde wedstrijd heeft
deelgenomen, een speler heeft opgesteld die daartoe niet gerechtigd is of was,
verliest het team de betreffende wedstrijd met 10-0. Tevens zal het schuldige
team beboet worden met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde
bedrag. Bij een herhaling van dit vergrijp volgt een onmiddellijke schorsing voor
het lopende seizoen.
5.5 Spelers van teams die zijn uitgesloten van de officiële competitie, mogen
het lopende seizoen niet voor een ander team of andere vereniging
spelen.
5.6 Uitspelende teams die in de eerste speelhelft van de competitie verstek laten
gaan, verliezen tijdens de 2e speelhelft van de competitie hun thuis
speelrecht. Dit houd dus in dat de thuiswedstrijd in de 2e speelhelft omgezet
word naar een uitwedstrijd naar het desbetreffende team.
5.7 Een team dat voor de tweede keer zonder geldige reden niet is verschenen
voor
een wedstrijd op een door de R.W.D.C. vastgestelde wedstrijddag, wordt
uitgesloten van verdere deelname van de competitie. Gebeurt dit in de eerste
seizoenshelft, dan vervallen alle wedstrijdresultaten met betrekking tot dit
team. Gebeurt dit in de tweede seizoenshelft, dan blijven alleen de resultaten
van de eerste competitieronde staan.Het bestuur kan tevens beslissen dat de
betreffende vereniging het daarop volgende seizoen slechts het aantal teams
mag inschrijven waarmee de voorafgaande competitie beëindigd is.
5.8 Indien de meerderheid van spelers van een bepaald team door bepaalde
omstandigheden niet meer in het clublokaal kan, mag of wil gooien, biedt zich
de mogelijkheid om in een ander lokaal onder andere naam de competitie voort
te zetten, in het lopende seizoen in de op het begin van het seizoen
ingedeelde divisie. De rechten en plichten gaan over naar het vertrekkende
team. Deze regel geldt tevens ook bij inschrijving voor het opvolgende seizoen.

6. Inschrijvingen & overschrijvingen:
6.1 Nieuwe leden mogen gedurende het gehele seizoen worden ingeschreven als lid
van een vereniging, uitgezonderd de laatste 3 competitieweken.
6.2 In- of overschrijvingen van spelers voor een team kunnen geweigerd worden,
indien het betreffende team daardoor te sterk wordt voor de klasse waarin het
ingedeeld is.
6.3 Bij inschrijving van reservespelers aangeven voor welk team de betreffende
spelers reserve zijn. Indien geen team vermeld wordt worden de reservespelers
bij het laagste team ingeschreven en dit team wordt dan ingedeeld naar
speelsterkte van alle spelers.
6.4 Overschrijving mag slechts plaats hebben in de periode gelegen tussen de
einddatum van het oude en de sluitingsdatum van inschrijving voor deelname
aan het nieuwe seizoen, en gedurende een maand voor aanvang van de
tweede helft van de lopende competitie. De kosten van overschrijving
bedragen 5,00.
6.5 Gedurende een lopende seizoen is het niet mogelijk overschrijving aan te vragen
naar een team uit een lagere klasse dan de klasse indelingen zoals deze worden
gehanteerd bij de toernooien en de bekercompetitie.
6.6 Bij overschrijving van een bestuurslid moet het overschrijvingsformulier door
twee andere bestuursleden ondertekend zijn. De betreffende kan dus niet zelf
ondertekenen!!

7. Boetes, sancties en schorsingen:
7.1 Spelers en schrijver is het niet toegestaan te roken op de wedstrijdbaan.
Bij overtreding zal het bestuur tot sancties richting de betreffende persoon
overgaan.
7.2 Bij manipulatie met wedstrijdgegevens/formulieren worden beide teamcaptains
verantwoordelijk gehouden en zullen als zodanig de hiervoor geldende sancties/
schorsingen opgelegd krijgen.
7.3 Het niet komen ophalen van een gewonnen beker/trofee door een team of
speler wordt gezien als onsportief gedrag. Indien hiervoor geen plausibele
reden wordt aangegeven heeft dit sancties en/of schorsingen tot gevolg voor
de betreffende vereniging, het betreffende team of een individuele speler.
7.4 Geldboetes worden opgelegd aan de dartsvereniging, waaronder het
desbetreffende team  of de speler is ingeschreven.
7.5 Een onvolledig team dient te allen tijde op het wedstrijdformulier te worden
vermeld. Bij het niet vermelden zullen beide teamcaptains ter verantwoording
geroepen worden.
7.6 Door het bestuur worden in de volgende gevallen boetes opgelegd met een
maximum, door de algemene vergadering te bepalen:
a: een niet volledig ingevuld formulier 5,00.
b: het niet of niet tijdig doorgeven van een wedstrijdverplaatsing 10,00.
c: het niet tijdig doorbellen/mailen van een uitslag dan wel het niet tijdig
inleveren  
    van een wedstrijdformulier 12,00.
d: het niet aantreden voor een wedstrijd van een team 25,00.
    Voor de laatste 4 competitieronden wordt dit bedrag verhoogd naar
50,00.
e: terugtrekken zonder geldige reden van een team tijdens een lopende  
    competitie 100,00. Hierbij geldt eveneens dat het bestuur kan beslissen
    dat de betreffende vereniging het daarop volgende seizoen slechts het
    aantal teams mag inschrijven waarmee de voorafgaande competitie
    beëindigd is.
f: het laten spelen van een ongerechtigde speler(par.5.4.) 15,00.
g: bij herhaling van bovengenoemde overtredingen wordt het boetebedrag  
  verdubbeld.
h: het bestuur kan voor niet specifiek benoemde overtredingen boetes
    opleggen, waarvan de hoogte verschillend kan zijn.
i: beroep tegen opgelegde boetes is alleen schriftelijk mogelijk, echter slechts
  na betaling van de betreffende boete. Een uitspraak van het bestuur hierin is 
   bindend, daar de commissie van beroep in 1990 is opgeheven. Ook een door
  het bestuur gedane uitspraak, na een overtreding van een lid, team of
  vereniging is bindend.
j: opgelegde boetes dienen overgemaakt te worden op rekeningnr. 1741.43.583
   t.n.v. de R.W.D.C.
k: bij niet tijdig (binnen 3 weken na datum van dagtekening) voldoen van een
  opgelegde boete volgt verhoging c.q. verdubbeling van het bedrag.
l: bij niet voldoen van een boete kan uitsluiting uit de competitie volgen voor
  het desbetreffende team en eventueel de vereniging

8. Wedstrijdlocatie:
Bij het niet beschikbaar zijn van een wedstrijdlocatie dient eerst bij de
tegenstander geïnformeerd worden of de wedstrijd daar gespeeld kan worden.
Indien dit niet mogelijk is kan men eventueel uitwijken naar een andere, door het
thuisspelende team te bepalen locatie. De faciliteiten van deze locatie dienen wel
aan de vereiste voorwaarden te voldoen.

9. Kascontrolecommissie:
9.1 De controle zal minstens eens per jaar worden uitgevoerd.
9.2 Zodra er onregelmatigheden worden geconstateerd, dient rapport te worden
uitgebracht aan het bestuur, die dit rapport dient voor te leggen aan de
algemene vergadering.

10. Overige commissies:
10.1 De R.W.D.C. kan tijdens algemene en ledenraadvergaderingen commissies
benoemen.

11. Mededelingen:
11.1 Deze zullen in principe via e-mail worden gedaan aan de bij
inschrijving door de verenigingen als secretariaat opgegeven e-mail
adressen.

12. Regio grenzen:
12.1 Het gebied waarin de R.W.D.C. haar competitie zal spelen, wordt globaal
begrensd
door:
- aan de noordzijde de gemeente Beesel,
- aan de oostzijde de landsgrens met Duitsland,
- aan de zuidzijde de gemeente Echt,
- aan de westzijde de lijn Thorn - Grathem - Baexem - Heythuysen - Roggel.

13. Slotbepalingen:
13.1 Door toetreding tot de R.W.D.C. verbindt ieder lid zich te onderwerpen aan de
statuten, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement, en aan alle
bepalingen welke in de bestaande regeling van zaken volgens de statuten of
regels tot stand komen.
13.2 Indien een artikel in dit reglement of in het wedstrijdreglement voor
verschillende uitleg vatbaar is, is de uitleg van het bestuur voor elk lid
bindend.
13.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Roermondse Winteravond Darts Competitie
Copyright © 2013
by "HGMWeb"
All Rights reserved
info@hgmweb.nl