Actueel...

Rankings & Bekerfinales...

Reglement

Designed by HGMWeb.nl

Copyright © 2020 by "HGMWebservices"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@hgmweb.nl

Roermondse Winteravond

Darts Competitie

Secretaris

Voorzitter

Bestuurslid

Wedstrijd Reglement

      (Onder de rubriek Formulieren staat tevens een printable versie van het reglement)

1. Dartboards:
1.1 Slechts goede dartboards mogen als wedstrijdboard worden gebruikt.
1.2 Een dartboard voor een wedstrijd dient het 1 t/m 20 patroon te bevatten.
1.3 De
buitenste smalle rand scoort dubbel de waarde van het aangegeven segment.
1.4 De binnenring scoort driemaal de segmentwaarde.
1.5 De buitenste cirkel van de roos scoort 25.
1.6 De
binnenste ring van de roos scoort 50.
1.7 De bedrading dient zodanig te zijn gemonteerd, dat zij op het board ligt.
1.8 Het dartboard dient zodanig gemonteerd te zijn, dat de hoogte van het midden
van de roos, vanaf de grond verticaal gemeten 1,73 m. bedraagt.
1.9 Het dartboard is zodanig gemonteerd dat het 20-segment, zwart gekleurd, exact
aan
de bovenkant van het bord zit.
1.10 Het board dient zodanig gemonteerd te zijn, dat het loodrecht hangt.
1.11 Het board dient zodanig gemonteerd te zijn, dat tijdens het werpen van de darts
geen
draaiing of beweging van het board kan voorkomen.
1.12 De bedrading mag niet reflecteren.

2. Verlichting:
2.1 Een dartboard dient zodanig verlicht te zijn, dat volgens de geldige normen een
wedstrijd gespeeld kan worden.
2.2 De verlichting dient zodanig te zijn gemonteerd, dat het board direct word verlicht
en de bron onzichtbaar is voor de spelers.
2.3 De
verlichting mag op geen enkele wijze de spelers hinderen.
2.4 Als een lichtbron, door welke oorzaak dan ook, uitdooft, valt, of als gevolg van een
ondeugdelijke bevestiging plotseling van hoogte verandert, mag, indien een speler
hiervan hinder ondervindt, zijn worp ongeldig worden verklaard en mag opnieuw
gegooid worden. Dit geldt vanaf de eerste dart van de betreffende speler en de beurt
moet in zijn totaal worden overgegooid.
2.5 Bij surroundverlichting dient tevens voldoende omgevingsverlichting aanwezig te
zijn zodat op het scorebord door de spelers hun score goed te zien is.


3. Oches(balkjes):
3.1 Tijdens wedstrijden
onder auspiciën van de R.W.D.C. zijn oches verplicht.
3.2 Een oche is minimaal 2 en maximaal 4 cm. hoog, 100 cm. lang en dient zodanig
gemonteerd te zijn t.o.v. het board, dat de afstand van de achterzijde van de oche
tot
de bull, horizontaal gemeten, vanaf het midden van de bull, 2,37 m. bedraagt.
Tevens
dienen de balkjes zodanig bevestigd te zijn, dat er geen beweging meer
mogelijk is.
3.3 De diagonale afstand, gemeten vanaf het midden van de bull tot de achterzijde
van
de oche, bedraagt 2,93 m.
3.4 Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de oche worden gestapt.
Ook
mag niet links of rechts naast het balkje worden plaatsgenomen.
3.5 Een speler die een fout maakt t.o.v. de afstand of werpplaats, zal door de
schrijver of teamcaptain gewaarschuwd worden. De schrijver is gerechtigd de totale
beurt ongeldig te verklaren, indien op deze waarschuwing niet wordt gereageerd.

4.
Speelbanen:
4.1 De afstand tussen 2 speelbanen moet zodanig zijn, dat de schrijver of spelers
niet
gehinderd kunnen worden door schrijver of spelers op de naastliggende
banen. Dit is ter beoordeling van de betreffende wedstrijd -, toernooi- of
competitieleiding.

4.2 Gebruikmaking van zgn. dart matten is niet verplicht, echter de vloer in de directe
omgeving van het board dient in een zodanige staat te zijn, dat zij bescherming
biedt
voor en tegen vallende of wegspringende darts.

5. Spelregels en spelsoorten:
5.1 Alle wedstrijden en toernooien, georganiseerd door de R.W.D.C. of onder haar
auspiciën gehouden,
zullen onderworpen zijn aan de regels, zoals door de R.W.D.C.
vastgesteld.

6. Werpen van darts:
6.1 De darts moeten met de hand en door de speler zelf worden geworpen.
6.2 Een beurt of worp bestaat uit drie afzonderlijk geworpen darts, of minder, indien
daardoor
een leg wordt beëindigd.
6.3 Een geworpen dart, die uit het board valt of terugspringt, telt niet mee voor de
score
en mag niet worden over geworpen.

7.
De wedstrijd:
7.1 Een wedstrijd bestaat uit 4 enkelspelen, 2 dubbelspelen en weer 4 enkelspelen.
Een set bestaat uit 3 legs indien “best of three” gespeeld wordt, uit 5 legs indien
“best
of five” gespeeld wordt en uit 7 legs indien 'best of seven" gespeeld wordt.
Hoofdklassers spelen in competitieverband de singles best of 7-501 en de koppels
best of 5-701. 1e en 2e klasse spelen best of 5-501 en 3e klasse speelt best of 3-501.
Voor bekerwedstrijden geldt bij de Hoofd- en 1e klasse alsmede de 2e klasse voor
alles best of 5-501 en de 3e klasse speelt best of 3-501.
7.2 In een
R.W.D.C.-competitie is het gebruikelijk, dat een partij bestaat uit slechts
één
set.
7.3 In alle gevallen zal een dartsevenement in elke spelsoort dienen te beginnen met
een
open start per leg en beëindigd te worden door het werpen van de benodigde
dubbel, tenzij in speciale gevallen, uitdrukkelijk vermeld en duidelijk openbaar gemaakt
door
de toernooi- of wedstrijdleiding. (b.v. start met dubbel - 3 minuten regel - etc.)
7.4 Een leg begint altijd met de cijfers ..01 (301-501-701-1001). Na aftrek van de
geworpen punten, kan het spel slechts beëindigd worden door het werpen van de
benodigde
dubbel. Een speler die meer punten gooit dan vereist om een leg te
beëindigen,
scoort een niet geldige worp en de voorafgaande score zal gehandhaafd
blijven.

7.5 Een “leg-shot” gemeld door de schrijver, is slechts geldig indien de geworpen darts
de
vereiste finish bereikt hebben.
7.6 Een dart, die abusievelijk na het scoren van de vereiste dubbel wordt geworpen,
telt
niet mee.
7.7 Een leg kan, indien vereist, beëindigd worden op 50. Het centrum van de bull(50)
telt
als 2 x 25.

8.
De competitie:
8.1 Elke klasse bestaat uit maximaal 12 teams. De promotie/degradatieregeling,
vastgesteld
door de algemene ledenvergadering is als volgt. Voor zover mogelijk zullen
de
kampioen, als mede de nrs. 2 van de 1e t/m 3e klasse promoveren. De laatste twee
in alle klassen degraderen, met uitzondering van de laagste klasse.
8.2 Standaard teams, die op grond van de promotie/degradatieregeling geen recht
hebben
op plaatsing in de hoogste klasse, als mede de overige teams van de
aangesloten
verenigingen, worden waar mogelijk, op basis hiervan, ingedeeld in een
lagere
klasse. De wedstrijdleiding mag na overleg, hiervan afwijken, mits dit ten goede
komt van de R.W.D.C. competitie.
8.3 Elk
team dient te bestaan uit een zodanig aantal leden, dat een volledige
competitie-
wedstrijd kan worden gespeeld.
8.4 In elk geval, dat een team met 2 of meer spelers incompleet is, wordt het gehele
team
geacht niet te zijn opgekomen.
8.5 Elk team speelt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging die het
betreffende
team heeft ingeschreven.
8.6 Indien een vereniging slechts van naam verandert, behoeft dit geen gevolgen te
hebben
voor plaatsing in een klasse, mits de naamsverandering tijdig en schriftelijk aan
het
bestuur is medegedeeld.
8.7 Nieuwe teams starten normaal in de laagste klasse, echter, bij een nieuw sterk
team
mag de wedstrijdleiding hier van af zien en het betreffende team hoger indelen,
naar
aanleiding van de “sterkte”.
8.8 Deelnemers aan de competitie, beker- of toernooien mogen niet jonger zijn dan
15
jaar.
8.9 Verplaatsing
van een competitiewedstrijd is mogelijk, 3 dagen vóór of 3 dagen ná
de
oorspronkelijke speeldatum. Is er een gegronde reden dat deze regel niet
gehanteerd kan worden, kan in overleg met de tegenstander en bij goedkeuring van
het RWDC-secretariaat uitgeweken worden naar een inhaal of rankingweekend
.
Het
wedstrijdsecretariaat dient te allen tijde schriftelijk of via e-mail op de hoogte
gesteld
te worden. Bij wedstrijdswitches(uit/thuis) is het op papier thuisspelend team
verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag en inleveren van het
wedstrijdformulier.

8.10 De wedstrijden dienen te worden gespeeld in de volgorde zoals vermeld op het
wedstrijdformulier.
Indien het wedstrijdformulier is ingevuld(maximaal 8 spelers), mag
wisseling
of vervanging niet meer plaats vinden.
8.11 Voor aanvang van de dubbelspelen mogen geen veranderingen meer
plaatsvinden,
als deze reeds ingevuld zijn.
8.12 De teamronde(één leg-1001) wordt gespeeld als de eindstand gelijk is.
Dit
wordt dan het winnende punt. Aan de teamronde mogen een vastgesteld aantal
spelers
(maximaal 4) deelnemen, voor zover zij echter bij aanvang van de wedstrijd
op
het wedstrijdformulier vermeld stonden.
8.13 Om 20:15 uur dient het wedstrijdformulier ingevuld te zijn door de captain van
het
thuisspelende team, onder vermelding van spelers en reserves. Het bezoekende
team
moet te allen tijde, mits tijdig gearriveerd, de gelegenheid hebben om
15 minuten op de wedstrijdbaan in te kunnen gooien. De wedstrijd moet uiterlijk
20:30
uur aanvangen. Een team dat op dit tijdstip, zonder geldige reden, niet
aanwezig
is, heeft de betreffende wedstrijd verloren met het maximaal aantal te
behalen punten. In de wedstrijd zelf is het toegestaan om per partij maximaal 9
oefendarts te gooien.
8.14 Er mag slechts 1 reservespeler ingezet worden. Indien wegens
omstandigheden(b.v. ziekte of andere onvoorziene omstandigheden 2 reservespelers
nodig blijken te zijn, moet dit vooraf bij het wedstrijdsecretariaat aangevraagd
worden. Bij het inzetten van reservespelers mogens slechts 4 spelers op de
deelnemerslijst vermeld staan. Bij inzetten van reservespelers dient dit aan de
tegenstander vermeld te worden en op het wedstrijdformulier te worden ingevuld.

8.15 Een team speelt in de competitie onder de regels en spelsoorten zoals deze voor
de
diverse klassen zijn bepaald.
8.16 Elke speler dient in het bezit te zijn van een identiteitskaart. Op het niet
kunnen tonen van deze kaart, volgt automatisch uitsluiting van de wedstrijd.
8.17 Een speler of een team heeft het recht om te protesteren tegen de
wedstrijdbaan wanneer
deze niet aan de reglementen voldoet of tegen de gang
van
zaken gedurende een wedstrijd. Een dergelijk protest kan alleen geschieden
door op het wedstrijdformulier te vermelden, WEDSTRIJD ONDER PROTEST GESPEELD,
met
uiteraard de vermelding van de aard van het protest. Het wedstrijdformulier dient
te
worden getekend door alle protesterende teamleden. De wedstrijd dient wel
gespeeld
te worden. Tevens dient het secretariaat, middels een e-mail met een
omschrijving van
de klacht, hierop geattendeerd te worden. Hierna zal de RWDC
de klachten behandelen, en eventuele maatregelen nemen. Afhankelijk van de aard
van
het protest, zal uiterlijk 30 dagen na in behandelname van het protest, een
beslissing
worden genomen. Beslissingen zullen altijd schriftelijk aan de betrokken
partijen
worden mede gedeeld.
8.18 De pauze tussen de onderlinge partijen mag ten hoogste 5 minuten bedragen.
Uiterlijk
na deze 5 minuten moeten de spelers en de schrijver starten met de
volgende partij. Bij herhaald overtreden zal een boete van € 10,00 worden opgelegd.
8.19 Het papieren wedstrijd formulier dient volledig ingevuld te worden en van naam
en handtekening
van de beide teamcaptains te worden voorzien. Tevens dienen de
originele formulieren door de betreffende vereniging gedurende het hele seizoen
bewaard te blijven.

8.20  De
uitslag van een wedstrijd dient uiterlijk een dag na de gespeelde wedstrijd
vóór
14.00 uur bij voorkeur via e-mail danwel telefonisch bij het wedstrijd-
secretariaat
te zijn ingeleverd. Het digitale wedstrijdformulier dient uiterlijk de
donderdag na
de wedstrijddag in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat.
Voor verplaatste
wedstrijden geldt dat de uitslag zo spoedig mogelijk
doorgegeven
dient te worden.
8.21 Een team
kan worden uitgesloten voor deelneming aan de competitie:
a: door het
bestuur.
b:
bij het tweemaal niet verschijnen voor een competitiewedstrijd op de
vastgestelde datum.
c:
bij het niet betalen of weigeren van een opgelegde boete.
d:
bij niet acceptabel onsportief gedrag.
e:
bij fysiek of verbaal geweld. Hierbij worden de betrokken spelers per direct
geschorst totdat duidelijk is wie verantwoordelijk wordt geacht.
Het bestuur
beslist in welke mate sancties volgen.
8.22 Het thuisspelende team schrijft de eerste partij, de gasten beginnen met werpen.
Daarna
om en om schrijven en beginnen. Bij een gelijke stand(5-5) wordt voor de
beslissende teamronde wel getosst, waarbij de bezoekende vereniging de keuze heeft
voor
deze toss, en schrijft het thuisteam.
8.23 Een speler mag tijdens een wedstrijd maximaal 2 singles en 1 dubbel spelen.
8.24 Een
speler mag zich te allen tijde door zijn captain laten bijstaan, mits dit niet
hinderlijk
is voor de tegenstander. Indien een teamcaptain “schrijver” is, gelden voor
hem de
daarvoor bestemde regels (zie par. 9). De teamcaptains blijven
verantwoordelijk
voor een goed en sportief verloop van een wedstrijd.
8.25 Slechts drie maal per seizoen mag een speler die uitkomt in een lagere klasse
invallen
in een hoger team. Voorwaarde is wel dat dit team deel uitmaakt van dezelfde
vereniging en dezelfde naam draagt als het team waarvoor men reeds uitkomt. Daarna
maakt
hij/zij voor de rest van het lopende seizoen deel uit van het hoogst geplaatste
team
waarvoor hij/zij is ingevallen. Dit feit dient steeds op het wedstrijdformulier te
worden vermeld. Het invallen van een speler die in een hogere klasse speelt is ten
strengste verboden.
Een speler uit een lagere klasse mag pas ingezet worden als
een
team niet voltallig is, dus uit maar 3 spelers bestaat.
8.26 Spelers,
die in de lopende competitie van een lagere klasse overgaan naar een
hogere klasse, nemen hun behaalde rankingpunten mee.

9. Het scoren:
9.1 Slechts darts die met de punt in het board zitten, of het met de punt raken,
scoren
de aangegeven waarde. Darts die uit het board vallen of terugspringen,
tellen niet. Darts die uit het board vallen, vóór dat de laatste te werpen dart in het
board zit of het board raakt, voordat de schrijver het totaal aantal gescoorde punten
heeft
af geroepen, tellen voor het eindresultaat niet mee. Echter, indien de gegooide
pijlen
enig rekenwerk vereisen waardoor het eindresultaat enige tijd op zich laat
wachten, mag de schrijver
aanduiden (door b.v. te roepen : “telt”), dat de
wegzakkende dart alsnog meetelt.
9.2 Een protest betreffende het aantal geworpen punten, gemeld nadat de darts uit
het
board zijn genomen, zal niet worden gehonoreerd.
9.3 De score moet duidelijk door de schrijver op het scorebord worden vermeld,
ongeveer
op ooghoogte van de spelers.
9.4 Alle scores en berekeningen dienen te worden gecontroleerd door de schrijver,
en in het bijzonder door de speler zelf. Staat een score op het bord en de
desbetreffende
speler heeft de eerste dart van de daarop volgende beurt geworpen,
dan
zijn protesten omtrent een voorafgaande score niet meer ontvankelijk.
9.5 Alle vragen omtrent de score of stand dienen gesteld te worden voordat dezelfde
speler
zijn volgende dart werpt en dienen gericht te worden aan de schrijver.
9.6 De schrijver mag geen indicatie geven over de vereiste dubbel. Uitsluitend op
verzoek
van de speler, mag de schrijver melding maken van het aantal punten per
geworpen
dart.
9.7
Een schrijver dient zo stil mogelijk naast het board te staan en elke handeling,
waardoor
de spelers worden gehinderd of in de concentratie gestoord, achterwege
te laten.

10. Ranking:
10.1 De organisatie van de R.W.D.C.-rankingtoernooien en bekerfinales worden bij
loting toegewezen met dien verstande dat diegenen die niet uitgeloot worden in het
daaropvolgende jaar als eerste aan de beurt zijn.
10.2 Voorwaarden voor de organisatie zijn:
a: er moeten op de toernooilocatie minimaal 10 wedstrijdbanen beschikbaar zijn.
b: de locatie dient over voldoende extra ruimte te beschikken voor deelnemers en
gasten.
10.3 De door loting bepaalde locaties, worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
Indien niet kan worden voldaan aan de door de R.W.D.C. gestelde eisen m.b.t. de
inrichting van de wedstrijdbanen zal het betreffende toernooi per direct aan een
reservelocatie toegewezen worden.
10.4 De verliezer van een partij dient aan het betreffende board te blijven om bij
de volgende partij als schrijver te fungeren. Indien hij/zij niet in de gelegenheid is
om te schrijven, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen en dit te melden
aan de wedstrijdtafel. Bij in gebreke blijven vervallen de door hem/haar op deze
toernooidag behaalde punten en volgt automatisch een schorsing voor de
eerstvolgende 2 rankingtoernooien.
10.5 In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding en deze beslissingen
zijn bindend.

11.
Algemeen:
11.Overal waar in dit reglement de woorden “speler” of “schrijver” worden gebruikt,
kan in voorkomende gevallen ook “speelster” of “schrijfster” worden gelezen.